Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Wirachai Anekkunnawut
ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซน ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Aekkasit Thitijaruskunchai
เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย

เลขาโซน ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Akkachai Tawilwiwat
เอกชัย ถวิลวิวัฒน์

ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Anucha Saeyong
ศจ. อนุชา แซ่ย่อง

ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Sangdibut Panyawan
สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์

ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Amornrat Deahkeaw
อมรรัตน์ เดชแก้ว

ภาคกลาง 1