Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Chantarachai Chaiyawong
จันทรชัย ไชยวงค์

ภาคเหนือ 1

Pastor Picture

Sompon Aekyuenyong
ศจ. สมพล เอกยืนยง

ภาคเหนือ 1