Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

Pastor Picture
Aekkasit Thitijaruskunchai
เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย
ภาคกลาง 1
เลขาโซน

<<

  • หมวด ธนบุรี Tonburi
  • ที่อยู่: 114,116 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

    คลิกเพื่อดูสถานที่ตั้งบน Google Maps

    <<