การประกาศข่าวประเสริฐ โบสถ์น้ำยืน

การประกาศข่าวประเสริฐ ณ โบสถ์น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-11 พ.ค. 2024 มีรับบัพติสมาในวันสะบาโตที่ 11 พฤษภาคม จำนวน 5 คน

ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพ, ศจ. คงกฤช อิ่มกมล – รายงาน, May 12, 2024