การอบรมอาสาหลักสูตรการเผยแพร่พระกิตติคุณ

การอบรมอาสาหลักสูตรการเผยแพร่พระกิตติคุณ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2024 จัดโดยมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, May 13, 2024