พิธีเปิดโบสถ์ใหม่แม่ริม

พิธีอุทิศถวายคริสตจักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่ริม
ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย อาจารย์เสาวณี เกียรติยรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเอกมัย และคณะร่วมในพิธีอุทิศถวายคริสตจักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่ริม เมื่อวันสะบาโตที่ 22 มิถุนายน 2024 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 22, 2024