Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคเหนือโซน 2

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 13 เมษายน 2022

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 11 เมษายน 2022 |...

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

กิจกรรมเยาวชน โบสถ์กามาพาโด๊ะ

เยาวชนโบสถ์ออกไปช่วยเหลือชุมชนชายแดน การออกไปหนุนใจ กิจกรรมเยาวชนรุ่นพี่สอนน้อง กิจกรรมสอนเยาวชนสอนเรื่องสุขภาพ และกิจกรรมสอนพระคัมภีร์ให้กับเยาวชนที่ไม่ใช้ SDA | เหนือโซน 2 | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | ตาก | ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์

การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

พันธกิจที่ผมกับภรรยาทำ ทั้งเกี่ยวกับการสอนเยาวชน นำนมัสการ และการดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต ทั้งคริสเตียนและที่ไม่ใช่คริสเตียน รายงานโดย อ. ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | เหนือโซน 2 | จังหวัดตาก

รายชื่อคริสตจักรภาคเหนือโซน 2

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกิ่งโปง / ปาย
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางเกี๊ยะ / นาฮ่องใต้
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยหมากหนุน / แม่กวางใต้
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโบสถ์แม่สะเรียง / แม่ลาน้อย / ไม้ซางหนาม
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยแห้ง / แม่ปอ / ทีอือลือ
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสังขละบุรี
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้องตี้
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกามาพาโด๊ะ
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านตีนดอย
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตะโตโกร
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทีมู
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบอเนาะ / แม่ระเมิง / แม่สะลิด
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่อุสุ / หนองบัว
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่จัน / นุโพ1 / นุโพ2
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่หละโก
 17. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่สอด
 18. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขะเนจื้อ / แม่สลิดหลวง
 19. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสศรีคีรีรักษ์
 20. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตะโกล่าง
 21. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสถ้ำหิน