Select Page

วันที่ 100

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 100 แห่งการอธิษฐาน “เราจะไป...ถึงที่สุดปลาย” “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”...

วันที่ 99

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 99 แห่งการอธิษฐาน “เราจะไป...ยังโลกของเรา” “แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสริญอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวง ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา” วิวรณ์ 14:6...

วันที่ 98

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 98 แห่งการอธิษฐาน “ฉันจะไป... ยังเมืองของฉัน” “แต่จงแสวงหาสวัสดิภาพของเมือง ซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้น และจงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์เพื่อเมืองนั้น เพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้น” – เยเรมีย์ 29:7...

วันที่ 97

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 97 แห่งการอธิษฐาน “ฉันจะไป... หาเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉัน” “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด... ” – โรม 1:16...

วันที่ 96

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 96 แห่งการอธิษฐาน “ข้าพเจ้าจะไป... หาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า” “ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” – มัทธิว 5:16...