Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 12 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาของพระเจ้ากับเรา

“ถ้าประชาชนของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” 2 พงศาวดาร 7:14

          “สมาชิกของคริสตจักรของเราจำเป็นต้องกลับใจใหม่ เพื่อมีความคิดฝ่ายจิตวิญญาณให้มากขึ้น ห่วงโซ่แห่งผู้เชื่อที่มุ่งมั่นตั้งใจอธิษฐานควรจะล้อมรอบโลกนี้ไว้ ให้เราทุกคนอธิษฐานในความถ่อมตน เพื่อนบ้านสองสามหลังอาจมาพบกันเพื่ออธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านรวมตัวกันกับลูกและร่วมกันเรียนรู้ที่จะอธิษฐานด้วยกัน เราอาจอ้างพันธสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดได้ ‘ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น’ ” Review and Herald, January 3, 1907, par. 4

คำถามตรึงใจ

ในพระธรรม 2 พงศาวดาร 7:14 เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงมองหาหัวใจแห่งความถ่อมตนและกลับใจใหม่ เหตุใดวิญญาณแห่งความถ่อมใจจึงสำคัญขณะที่เรากำลังอธิษฐาน เหตุใดการรวมตัวกันอธิษฐานจึงสำคัญ เราจะมีประสบการณ์กับการอธิษฐานอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันในแม้เราจะอยู่ห่างกันได้อย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเพื่อเราในฐานะเป็นคริสตจักรให้รู้ว่าการเดินในความถ่อมตนต่อหน้าพระเจ้าและเพื่อมนุษย์หมายความว่าอย่างไร อธิษฐานขอให้พระองค์สอนเราถึงวิธีการอธิษฐาน การกลับใจ และการรักษานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา

2. อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้รู้ว่าการมีความคิดฝ่ายจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นหมายถึงอะไร และเราจะสร้างห่วงโซ่แห่งการอธิษฐานทั่วโลกได้อย่างไร

3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรที่อาศัยในคอนเฟอร์เรนส์อังกฤษใต้ ในกรุงลอนดอน อธิษฐานเพื่อให้โบสถ์มีการเติบโต แม้ว่าโรคระบาดครั้งใหญ่นี้ทำให้โบสถ์หลายหลังต้องปิดการประชุมชั่วคราว เพื่อการอุทิศถวายตัวเพื่อพระเจ้าและการรับใช้พระองค์จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมนมัสการที่ตรงต่อเวลาและสม่ำเสมอ

4. อธิษฐานเผื่อเยาวชนของคริสตจักรทั่วยุโรป ให้กลับมาเข้าโบสถ์ และเพื่อผู้ปกครองให้เป็นแบบอย่างในเชิงบวกที่ดีและเข้มแข็ง โดยการนำลูก ๆ เข้าหาพระเจ้า

5. อธิษฐานให้ทุกคน ไม่ว่าอายุ เพศ ตำแหน่งหรือสถานะใด ๆ จะตระหนักได้ว่าพวกเขาต้องเป็นพยานและเป็นผู้ส่งข่าวสารเรื่อง ความรักของพระเจ้าไปยังโลกที่กำลังตายนี้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *