Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 13 แห่งการอธิษฐาน

“เพ่งมองไปยังพระองค์

“โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์จะไม่ทรงกระทำการพิพากษาเหนือเขาหรือ เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี้ซึ่งกำลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะกระทำประการใด แต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งที่พระองค์” 2 พงศาวดาร 20:12 

“พระเจ้าจะไม่ให้เราถูกกดขี่ด้วยความเศร้าโศก ด้วยความเจ็บปวดและหัวใจที่แตกสลายตลอดไป พระองค์ประสงค์ให้เราเงยหน้าขึ้นและมองดูใบหน้าอันเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนอยู่ข้าง ๆ คนทั้งหลายที่นัยน์ตาของเขามืดบอดไปด้วยน้ำตา ทำให้เขาไม่เห็นพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะจับมือเราไว้แน่น ให้เรามองดูพระองค์ด้วยความเชื่อที่เรียบง่าย อนุญาตให้พระองค์นำพาชีวิตเรา พระทัยของพระองค์เปิดรับความเศร้าโศก ความเจ็บปวด และการทดลองของเรา พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร์ และด้วยความเมตตากรุณาล้อมรอบเรา ลูกหลานของความทุกข์ทรมานและเจ็บปวด จงคิดถึงสิ่งเหล่านี้เถิด และจงชื่นชมยินดีในความหวัง ‘นี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง’ 1 ยอห์น 5:4” Thoughts from the Mount of Blessings, หน้า 12

คำถามตรึงใจ

การเพ่งมองไปยังพระเยซูหมายความว่าอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นหากบางครั้งนัยน์ตาของเรามืดบอดไปด้วยน้ำตา พระเจ้าทรงปรารถนาจะทำอะไร เช่นเดียวกับที่หัวใจของพระเจ้าเปิดรับความเศร้าโศกและความเจ็บปวดของเรา จิตใจของเราก็ควรเปิดรับความเศร้าโศกและความเจ็บปวดของผู้อื่นด้วยเช่นกัน เราจะกระจายอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและอ่อนโยนของพระองค์ต่อผู้ที่อยู่รอบ ๆ เราในวันนี้ได้อย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่จิตใจแตกสลาย เผื่อผู้ที่เพิ่งสูญเสียคนรัก และสำหรับผู้ที่ต้องดิ้นรน ให้พวกเขาได้รู้ว่าพระเจ้ายังคงอยู่ใกล้เสมอ

2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรที่เผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด-19 ทั่วทั้งประเทศแคนาดา อธิษฐานเพื่อความเข้มแข็งและสันติสุข อธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูผ่านจิตวิญญาณ และเพื่อพระกิตติคุณจะประกาศเพิ่มขึ้นไปทั่วประเทศแคนาดาอันเป็นผลมากจากช่วงเวลาท้าทายนี้

3. อธิษฐานเผื่อความรักที่เสียสละและพร้อมที่จะให้ ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของสมาชิกคริสตจักรทั่วโลก อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีปัจจัยมากให้เอื้อมมือออกไปช่วยและแบ่งปันกับผู้ที่มีปัจจัยน้อย

4. อธิษฐานให้สมาชิกคริสตจักรทั่วโลกมองข้ามความแตกต่างของพวกเขา และเข้าร่วมสามัคคีธรรมฉันคริสเตียน อธิษฐานวิงวอนขอฝนปลายฤดู

5. อธิษฐานให้สมาชิกคริสตจักรทั่วโลกเห็นการแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับผู้ที่อยู่รอบ ๆ พวกเขาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาเอง หลังจากที่การเปิดประชุมประกาศใหญ่ต้องถูกยกเลิกไป

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *