Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 14 แห่งการอธิษฐาน

“ชำระด้วยไฟ

“เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย” โรม 8:18

ศักดิ์ศรีหรือพระลักษณะของพระเจ้าได้ปรากฏในบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกโดยผ่านทางการทดลองและกดขี่ข่มเหง ผู้เชื่อในพระคริสต์เกลียดการถูกกดขี่ข่มเหงจากโลกนี้ พวกเขาได้รับการศึกษาและมีระเบียบวินัยจากโรงเรียนของพระคริสต์ พวกเขาเดินบนทางแคบในโลกนี้ แต่พวกเขาได้รับชำระให้บริสุทธิ์ในเตาเพลิงแห่งความทุกข์ พวกเขาติดตามพระคริสต์ผ่านทางความขัดแย้งที่เจ็บปวด พวกเขาอดทนต่อการปฏิเสธตนเองและประสบกับความผิดหวังที่ขมขื่น ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเรียนรู้ถึงความผิดและความเลวร้ายของบาป และมองดูมันด้วยความเกลียดชัง ในฐานะเป็นผู้มีส่วนในความทุกข์ของพระคริสต์ พวกเขาได้มองข้ามความเศร้าโศกไปยังศักดิ์ศรีแห่งความรุ่งโรจน์ในภายหน้า กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย’ โรม 8:18” Acts of the Apostles หน้า 576

คำถามตรึงใจ

ศักดิ์ศรีที่พระธรรมโรม 8:18 กล่าวถึงคืออะไร เหตุใดการทดลองและการเศร้าโศกจึงทำให้เราบริสุทธิ์ ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองผ่านการทดลองในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้เห็นจุดอ่อนที่ท่านไม่เคยตระหนักว่าท่านมีหรือไม่ ท่านต้องการให้พระเจ้าทำให้ท่านเติบโตและชำระท่านให้บริสุทธิ์ในช่วงเวลาแห่งความกลัวและความโดดเดี่ยวที่ปกคลุมไปทั่วโลกนี้อย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานขอการมองเห็นแบบสวรรค์ เพื่อเราจะมองข้ามหลุมศพ มองข้ามความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และความยากลำบากของชีวิตนี้ได้ เพื่อจะได้เห็นรางวัลจากสวรรค์ที่รอคอยผู้ที่สัตย์ซื่อจนถึงที่สุด

2. อธิษฐานขอสติปัญญาให้ศาสนาจารย์และผู้บริหาร ในขณะที่พวกเขาหาทางปลอบประโลมใจ หนุนน้ำใจ และนำเราท่ามกลางความวุ่นวายนี้

3. อธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ของเรา ที่ต้องหยุดเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผื่อเด็ก ๆ ที่ต้องทานอาหารที่ได้รับจากโรงเรียน อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะหนุนใจคริสเตียนที่มีใจห่วงใยเพื่อหาวิธีเลี้ยงดูพวกเขาในช่วงเวลาวิกฤติครั้งนี้

4. อธิษฐานเพื่อความรักของพระเจ้าจะเติมเต็มในเรา ขับเคลื่อนเรา ให้จิตใจของเราแตกใหม่ เพื่อเราจะไม่เก็บความรักนี้ไว้กับตัว แต่จะแบ่งปันออกไปให้กับคนที่ไม่มีความหวัง

5. อธิษฐานขอให้เราเข้าใจและแบ่งปันข่าวสาร “ความชอบธรรมโดยความเชื่อ” อย่างแข็งขัน และเพื่อเราได้พักผ่อนในความชอบธรรมของพระเยซู

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments