Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 32 แห่งการอธิษฐาน

“การอธิษฐานอ้างพระสัญญา

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” 2 เปโตร 1:3-4

“พระสัญญาทุก ๆ คำในพระวจนะของพระเจ้ามีไว้สำหรับเรา จงกล่าวถึงคำปฏิญาณของพระเยโฮวาห์และอ้างพระสัญญาของพระองค์ด้วยความเชื่อในคำอธิษฐานของท่าน พระคำของพระองค์ให้ความมั่นใจว่าหากท่านขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหมด จงทูลขอต่อไปและท่านจะได้รับเหนือกว่าสิ่งที่ท่านทูลขอหรือคิดอย่างท่วมท้นมากมายมหาศาล จงสั่งสอนตัวท่านเองให้มีความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไร้ขีดจำกัด จงวางภาระของท่านทั้งหมดลงบนพระองค์ คอยพระองค์อย่างอดทนและพระองค์จะทรงนำสิ่งต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไป” In Heavenly Places หน้า 71

คำถามตรึงใจ

การมีความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไร้ขีดจำกัดหมายความว่าอย่างไร หากพระสัญญาทุก ๆ คำในพระวจนะมีไว้สำหรับเราอย่างแท้จริงตามที่เราได้อ่านแล้ว ทำไมหลาย ๆ ครั้งเรายังลังเลที่จะเชื่อในพระคำของพระองค์ มีวิธีใดบ้างที่เราจะเปลี่ยนคำอธิษฐานที่สงสัยลังเลของเราเป็นคำอธิษฐานที่มั่นใจด้วยความเชื่อและไว้วางใจ (ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 6:37, ฮีบรู 11:6, และโรม 10:17)

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการเปิดประชุมประกาศเรื่อง “Hope Awakens” ของ It Is Written ให้เรายังคงอธิษฐานเผื่อการจัดเตรียมและการปกป้องของพระเจ้าต่อการเปิดประชุมในครั้งนี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังฟังและเข้าร่วมการเปิดประชุมประกาศเรื่อง “Hope Awakens” ของ It Is Written อธิษฐานเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจและชีวิตของหลาย ๆ คนตลอดกาล

2. อธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานลมหายใจแห่งการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณแก่พวกเขา

3. อธิษฐานเผื่อผู้ทำงานแนวหน้าและผู้ที่ทำงานสำคัญทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทางการแพทย์จนไปถึงพนักงานร้ายขายของและพนักงานส่งของ อธิษฐานทูลขอพระหัตถ์อันปกป้องของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือพวกเขาในขณะที่พวกเขาทำงานรับใช้ผู้อื่นและอธิษฐานเผื่อธุรกิจที่สำคัญต่าง ๆ ให้ดำเนินงานต่อไปได้

4. อธิษฐานเผื่อผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ในบ้านพักคนชราที่ซึ่งคนในครอบครัวไม่สามารถไปเยี่ยมได้ บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ อธิษฐานเพื่อให้พระคุณอันยั่งยืนของพระเจ้าอยู่กับพวกเขา

5. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ดิ้นรนกับความวิตกกังวล ความกลัว โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง หากท่านรู้จักใครบางคนที่ตรงกับเกณฑ์ข้างต้น ให้ท่านอธิษฐานเผื่อวิธีที่ท่านจะยื่นมือช่วยเหลือคนเหล่านั้นและแสดงความห่วงใยในวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments