Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 38 แห่งการอธิษฐาน

“จากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

“พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า ‘ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” มาระโก 10:27

“สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในธรรมชาติไม่สามารถขัดขวางพระราชกิจของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” Desire of Ages หน้า 535

“เรามีพระเจ้าผู้ซึ่งมีพระกรรณที่ไม่ปิดรับฟังคำอ้อนวอนของเรา และหากเราเชื่อในพระวจนะของพระองค์ พระองค์จะให้เกียรติในความเชื่อของเรา พระองค์ต้องการให้ความสนใจทั้งหมดของเราผสมผสานเข้ากับความสนใจของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงอวยพระพรเราได้อย่างปลอดภัยเพราะเราไม่อวดตัวเองเมื่อพระพรเป็นของเรา แต่เราจะมอบการสรรเสริญทั้งหมดแด่พระเจ้า” Review and Herald, 9 มิถุนายน 1891

คำถามตรึงใจ

บ่อยครั้งความเชื่อของเราในพระเจ้านั้นมีน้อยนัก เพราะว่าเราไม่ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราคิดว่าปัญหาของเรานั้นใหญ่มากเกินกว่าที่พระองค์จะทรงแก้ไขได้ เราลืมไปว่าเรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงแผ่สวรรค์ออกด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระองค์ วันนี้จงใช้เวลาในการไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เขียนลักษณะและคุณสมบัติที่พระเจ้าเท่านั้นทรงมีลงในกระดาษ ในขณะที่ท่านทำกิจกรรมง่าย ๆ นี้ ทูลขอให้พระเจ้าเพิ่มความเข้าใจและความหยั่งรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดให้แก่ท่าน

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เราสรรเสริญพระเจ้าที่ผู้คนมากมายของพระองค์ได้แสดงความเชื่อในการทรงนำของพระองค์ออกมา และมองหาประตูที่เปิดโอกาสแทนที่มุ่งเน้นไปที่ประตูที่อาจถูกปิดในช่วงการระบาดครั้งนี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเพื่อผู้คนจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ว่า “พระเจ้ากำลังพยายามบอกบางสิ่งบางอย่างกับเราหรือไม่” (1 ซามูเอล 3:10)

2. อธิษฐานเผื่อคนจำนวนมากมายในประเทศที่ยากจนที่สุด ผู้ที่ไม่มีงานทำและกำลังมีปัญหาในการหาอาหารขั้นพื้นฐานอย่างเช่น ข้าวและแป้งข้าวโพด มีหลายคนตกอยู่ในอันตรายจากการอดอาหาร

3. อธิษฐานเผื่อผู้คนรอบโลกให้เปิดใจกว้าง เพื่อบริจาคให้ ช่วยเหลือ และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ตกอยู่ในวิกฤต (สุภาษิต 22:9, สดุดี 86:6-7)

4. อธิษฐานเผื่อชาวสวน ชาวนา ผู้ที่ต้องดิ้นรนกับการปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืชผล และอธิษฐานเผื่อคนงานเพื่อให้อยู่อย่างปลอดภัย

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *