Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 51 แห่งการอธิษฐาน

“การอุทิศของพระเจ้า

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” โรม 5:8

“ทันทีที่มีบาป ก็มีพระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์ทรงทราบว่าพระองค์จะต้องทนทุกข์ แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเป็นตัวแทนของมนุษย์ ทันทีที่อาดัมทำบาป พระบุตรของพระเจ้าได้สำแดงพระองค์ในฐานะผู้ค้ำประกันให้กับมนุษยชาติ” In Heavenly Place หน้า 13.2

คำถามตรึงใจ

เมื่ออาดัมและเอวาทำบาป พระเจ้าได้เข้าสู่ก้าวแรกแห่งความเป็นมนุษยชาติ แม้พระองค์จะถูกปฏิเสธและถูกกระทำบาปต่อพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงมาพร้อมกับทัศนคติแห่งพระคุณ การให้อภัย และพระสัญญาว่าพระเยซูจะทำให้หัวของงูซาตานแหลก (ปฐมกาล 3:15) และพระองค์จะกลายเป็นเครื่องถวายบูชาเพื่อความรอดแก่พวกเขา พระคริสต์ยังคงเดินเข้าหาท่านด้วยทัศนคติอย่างเดียวกันนี้ พระองค์ทรงมุ่งมั่นเพื่อท่านและความรอดของท่าน ในวันนี้ท่านจะวิ่งเข้าสู่อ้อมแขนแห่งความรักของพระองค์และยอมรับพระโลหิตแห่งการชำระและความชอบธรรมของพระองค์หรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

สรรเสริญพระเจ้าที่ ดอกเตอร์แฮมเมล (ท่านเป็นคุณหมดที่แบเรียนสปริง) หายจากโควิด-19 หลังจากที่มีการอธิษฐานวิงวอนอย่างหนักของชุมชนแห่งความเชื่อ

สรรเสริญพระเจ้าที่คริสตจักรในประเทศจีนเจริญเติบโตแม้จะมีข้อจำกัดเนื่องจากโควิด-19 และลัทธิคอมมิวนิสต์ หลายร้อยหลายพันคนได้เข้าร่วมการนมัสการออนไลน์

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ทรงเปิดดวงตาของท่านสู่ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด ขอพระองค์ให้ทรงสำแดงให้ท่านเห็นพระลักษณะแห่งความรักของพระองค์ในทุกวัน

2. อธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักรและสมาชิกในประเทศอินโดนีเซียที่มีบางคนติดเชื้อโควิด-19 และสูญเสียชีวิต

3. อธิษฐานเผื่อประเทศปาปัวนิวกินี เนื่องจากประเทศยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *