Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 55 แห่งการอธิษฐาน

“อุทิศเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นของท่าน

“คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเอง แต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลาง” – กิจการ 4:32

“การกลับใจเข้าสู่พระกิตติคุณนั้นคือ ‘ใจเดียวกันและจิตวิญญาณเดียวกัน’ โดยมีความสนใจอย่างเดียวกันเป็นสิ่งที่ควบคุมพวกเขาเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จที่พวกเขาได้รับการมอบหมายกระทั่งชีวิตของพวกเขาปราศจากความโลภ พวกเขาเห็นความรักของพวกเขาที่มีต่อพี่น้องยิ่งใหญ่กว่าใจที่รักเงินทองและทรัพย์สิน ของพวกเขา งานของพวกเขาเป็นพยานว่าพวกเขาคำนึงถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าความมั่งคั่งทางโลก นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงครอบครองอยู่ในชีวิตของพวกเขา”
– กิจการของอัครทูต หน้า 70

คำถามตรึงใจ

หลายครั้งที่ท่านอาจผิดหวังกับคริสตจักรท้องถิ่นของท่านหรือแม้กระทั่งกับคริสตจักรโลก แน่นอนว่าคริสตจักรคือเจ้าสาวของพระคริสต์ เมื่อพระคริสต์ทรงร่วมกันกับคริสตจักรแล้วเราจะไม่ควรร่วมกับคริสตจักรเชียวหรือ? คริสตจักรในยุคแรกเริ่มนั้นได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทร์ และพวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าและพันธกิจนั้น ทำไมท่านไม่ทูลขอพระเจ้าให้ทรงอภัยต่อเจตคติแห่งความบาปที่ท่านอาจได้กระทำต่อเจ้าสาวของพระองค์ในวันนี้ล่ะ แล้วทูลขอการทรงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ทูลขอการทรงเสริมกำลังขณะที่ท่านกำลังแสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และดำเนินชีวิตด้วยความเสียสละในการรับใช้และเป็นพรแก่ชุมชนแห่งคริสตจักรของท่าน

รายงานสรรเสริญ

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับคริสตจักรที่เกิดใหม่ราวๆ 900 คริสตจักรในช่วงสองสามปีนี้ที่สำนักงานภาคอเมริกันเหนือ (North American Division)
ทางสำนักงภาคอเมริกันใต้ (South American Division)ได้ร้องขอให้มีการศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าในช่วงวิกฤตินี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในประเทศกาบอน ทูลขอความกล้าและสติปัญญาเพื่อสมาชิกคริสตจักรจะสามารถเข้าถึงเหล่าประชาชนภายในประเทศ และขออธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มหนึ่งในอกานด้าที่พวกเขากำลังพยายามที่จะรับใช้เหล่าผู้มีความพิการในสภาวะต่างๆ

2. อธิษฐานเผื่อความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่นของท่าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ ทูลขอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, การรักษา, และทูลขอให้คริสตจักรมีความมุ่งมั่นอีกครั้งในการประกาศและการทำพันธกิจต่างๆ

3. อธิษฐานเผื่อศาสนาจารย์และผู้นำคริสตจักรใน ยูเนียนเฮติ (Haitain Union) ซึ่งในหลายภูมิภาคของประเทศเฮติต่างมีแก๊งติดอาวุธ อธิษฐานเผื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ, ฝ่ายร่างกาย, การเงิน, และความคิดของสมาชิกทั้งหลายในประเทศเฮตินี้

4. อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่ยึดมั่นในหลักข้อเชื่อที่ผิดหรือบิดเบือนหลักข้อเชื่อ และยังพยายามลวงผู้คนอีกมากมายให้หลงตามด้วย

5. อธิษฐานเผื่ออดีตสมาชิกที่หลงหายไปจากคริสตจักร และไปจัดตั้งกลุ่มใหม่หรือสร้างคณะใหม่ขึ้น อธิษฐานเผื่อเพื่อพวกเขาจะได้รับการชี้นำมายังความจริง

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments