Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 56 แห่งการอธิษฐาน

“อุทิศเพื่อพันธกิจของพระเจ้า

“แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทโดยไม่ได้อยู่ใต้ใคร ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคน เพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้น… ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคน เพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทาง” – 1 โครินทร์ 9:19,22b

“สาวกที่แท้จริงทุกคนบังเกิดในอณาจักรของพระเจ้าโดยการเป็นมิชชั่นนารี”
– ผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชน หน้า 195

คำถามตรึงใจ

งานมิชชั่นนารีและการประกาศ งานเหล่านี้ไม่ได้สงวนไว้ว่าเป็นงานของศาสนาจารย์หรืออาสาประกาศเท่านั้น ผู้เชื่อทุกคนที่มีพระเยซูคริสต์ดำรงอยู่ในผู้นั้นโดยทางพระวิญญาณต่างก็ได้รับการทรงเรียกให้ส่องแสงสู่โลกนี้โดยอาสัยพระวจนะคำแห่งความจริงและการกระทำแห่งความรัก แล้วทำไมท่านไม่ทูลต่อพระคริสต์ว่าผู้ใดและที่ใดที่พระองค์ทรงเรียกให้ท่านไปรับใช้ล่ะ? จงวิงวรขอความเมตตาที่แท้จริงสำหรับจิตวิญญาณที่หลงหายและขอความกล้าที่จะสำแดงความเชื่อของท่านด้วยความรักต่อผู้คนรอบข้างที่ท่านมีอิทพลต่อเขา

รายงานสรรเสริญ

ครอบครัวมาโกบา “กิจกรรม 100 วันแห่งการอธิษฐานเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับครอบครัวของเรา แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆรอบๆพวกเราอาจดูน่ากลัวบ้าง ในฐานะของครอบครัวพวกเราใช้เวลานี้ในการนำเรากลับไปยึดสนิทกับพระเยซูคริสต์โดยทำตามรายการ 100 วันแห่งการอธิษฐานอย่างเคร่งครัด

โครงการ “The One Year in Mission” (1 ปีในพันธกิจ) ของทีมเยาวชนที่กูวาฮาติ ประเทศอินเดีย สามารถเข้าถึงชาวฮินดูนับร้อยแค่เพียงเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด 19 ล็อกดาวน์นี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานของความชัดเจนว่าอะไรคือสำหรับพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่ท่าน ณ พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ในขณะนี้ ทูลต่อพระองค์เพื่อท่านจะได้เป็นคนที่สัตย์ซื่อในการแบ่งปันความเชื่อของท่านต่อผู้คนรอบๆท่านด้วยพระวจนะคำ, การกระทำ, และความประพฤติของท่าน

2. อธิษฐานเผื่อโรงพยาบาลแอ๊ดเวนตีสทั่วโลกที่มีความต้องหลายอย่างในช่วงวิกฤตนี้ อธิษฐานขอการเสริมกำลังสำหรับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในการเป็นพยานให้กับผู้ป่วยในความดูแลของพวกเขา

3. อธิษฐานเผื่อโครงการ (Life Hope Centers) “ศูนย์ความหวังแห่งชีวิต” ของคริสตจักรทั่วโลกให้เป็นสัญญาณแห่งความสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนนี้

4. อธิษฐานเผื่อเมืองใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของท่านเพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดหนทางให้เราสามารถเข้าถึงผู้คนทั้งหลายในนั้น

5. อธิษฐานเผื่อผู้อยู่ด่านหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าต่าง 10/40 ซึ่งผู้อยู่ด่านหน้าทั้งหลายนี้กำลังแสวงหาหนทางในการนำพระเยซูคริสต์เข้าไปสุ่ชุมชนเหล่านั้น ซึ่งซาตานได้ครอบครองมาอย่างยาวนานนับพันปีแล้ว

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments