Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 73 แห่งการอธิษฐาน

“พระวิญญาณแห่งความจริง”

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” ยอห์น 16:13-14

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับความคิดและประทับความจริงลงบนจิตใจของเราผ่านทางพระคัมภีร์ ดังนั้น พระองค์ทรงเปิดเผยข้อผิดพลาดและขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกจากจิตใจ พระคริสต์ทรงพิชิตคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ในพระองค์เองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงที่ทำงานผ่านพระวจนะของพระเจ้า” The Desire of Ages หน้า 671

คำถามตรึงใจ

พระเยซูคือความจริง พระองค์ทรงเป็นตัวตนของความจริง ในฐานะพระผู้สร้างพระองค์ทรงกำหนดและสร้างความจริงทั้งปวงให้สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับพระลักษณะแห่งความรักอันไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์ ซาตานนำความเท็จและการโกหกเข้าสู่โลก มันพยายามที่จะสร้างความจริงใหม่แห่งการเห็นแก่ตัว ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาอันใหญ่ที่นำไปสู่ความตาย เราได้รับพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะหนีจากภาพลวงตาของซาตาน พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สามารถเปิดตาของเราต่อความจริงทั้งปวงในพระคัมภีร์เช่นเดียวกับที่อยู่ในพระเยซูได้ พระองค์เป็นผู้ที่สามารถนำเราให้ออกจากภาพลวงตาและนำเราเข้าสู่แสงสว่างของพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นความจริง พระวาทะกลายเป็นมนุษย์

ท่านจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เชิดชูพระเยซูในชีวิตของท่านโดยนำท่านเข้าสู่ความจริงผ่านพระคำของพระองค์หรือไม่ ท่านจะไม่เพียงแต่ให้พระองค์เปิดเผยความจริงแก่ท่าน แต่ให้พระองค์ปฏิรูปจิตใจของท่านให้สอดคล้องกลับความจริงแห่งความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระเจ้าหรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

วาเซ็นธา กล่าวว่า “เนื่องจากวิกฤตครั้งนี้ทำให้ฉันมีเวลามากขึ้นในการอ่านพระคัมภีร์และจดบันทึก ดูคำเทศนา ฟังเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ สิ่งนี้ทำให้ฉันมีช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต

คาโรล กล่าวว่า “ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาและความดีของพระองค์ ผมเป็นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมา 33 ปีแล้ว และการระบาดครั้งนี้เป็นพระพรสำหรับผม เพราะผมไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปสุขภาพ พระเจ้าทรงทำงานในจิตใจของผม ผมได้ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นมังสวิรัติ พระเกียรติเป็นของพระเจ้า

หัวข้อการอธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่พยายามหาทางให้มีการนมัสการออนไลน์เนื่องจากการขาดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต

2. อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อแอ๊ดเวนตีสในประเทศโอมานที่พยายามหาพื้นที่ในการรวมตัวกันนมัสการหลังจากการระบาดของโรค

3. อธิษฐานเผื่อครอบครัวที่ต่อสู้กับการครอบงำของผีสิง อธิษฐานให้พวกเขาได้รับชันชนะต่อบาปที่อาจจะเป็นประตูที่เปิดให้ซาตานได้เข้ามาและทำลาย

4. อธิษฐานเผื่อบ้านแอ๊ดเวนตีสที่เปิดให้แก่ผู้หญิงไร้บ้านในเมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมัน พันธกิจนี้ได้รับใช้มาเป็นเวลา 25 ปีและได้ดูแลผู้หญิงมาแล้วประมาณ 2,000 คน ทูลขอพระเจ้าให้ยังคงจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้กับพันธกิจนี้ นำความหวังและการทรงรักษาไปยังคนเหล่านั้นที่ต้องการมากที่สุด

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *