Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 86 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาแห่งความหวัง”

“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” ยอห์น 14:1-3

“เราไม่มีบ้านในโลกนี้ เราเป็นเพียงผู้เดินทางและคนแปลกหน้า กำลังผ่านไปยังประเทศที่ดีกว่า ไปยังแผ่นดินสวรรค์ จงตั้งความคิดของท่านไว้กับสิ่งเหล่านี้และในขณะที่ท่านกำลังทำสิ่งนี้ พระคริสต์จะอยู่เคียงข้างท่าน” Life Sketches of Ellen G. White หน้า 293

คำถามตรึงใจ

เราได้รับความหวังเพราะพระคุณ พระกรุณาและความรักเมตตาของพระเจ้า หวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่า หวังว่าจะได้รับการอภัย หวังว่าจะได้ชัยชนะเหนือบาป และหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ซาตานและโลกนี้ให้เหตุผลมากมายนับไม่ถ้วนแก่เราที่จะให้เรายอมแพ้ต่อชีวิต แต่ “บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซู” (2 โครินธ์ 1:20)

ท่านเลือกที่จะยึดมั่นในพระสัญญาแห่งความหวังซึ่งได้ให้ไว้กับท่านในพระวจนะของพระเจ้าและรับประกันแก่ท่านโดยพระโลหิตของพระเยซูหรือไม่

ท่านจะทูลขอพระองค์ให้ช่วยท่านเฝ้าดูความหวังของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์และมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์หรือไม่

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กล่าวว่า “เราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงประทานงบประมาณในการสร้างโบสถ์ และพระองค์ทรงทำงานในจิตใจของนักธุรกิจร่ำรวยท่านหนึ่งให้บริจาคงบประมาณตามต้องการ

การรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนลดลงอย่างช้า ๆ ในแถบทวีปยุโรปและที่อื่น ๆ ทั่วโลก อัตราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง แม้ว่าในหลาย ๆ ประเทศได้เปิดประเทศอีกครั้งในขณะที่ยังคงรักษาระยะห่างทางสังคมและทำตามกฎระเบียบอื่น ๆ

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานทูลขอพระเยซูให้ทรงประทานการเปิดเผยใหม่แห่งความหวังอันรุ่งโรจน์ที่ท่านมีในพระองค์

2. อธิษฐานเผื่อการกลับใจใหม่ของสมาชิกในครอบครัวของท่าน เพื่อน ผู้ร่วมงาน และรายชื่ออีกหลาย ๆ ชื่อที่ได้ส่งมายังทีม 100 วันแห่งการอธิษฐาน

3. อธิษฐานเผื่อสมาชิกผู้ที่ดิ้นรนฝ่ายจิตวิญญาณ ร่างกายหรือเศรษฐกิจ เพื่อให้ยังคงเข้มแข็งแม้จะมีการทดลองเข้ามามากมายและเพื่อให้มองไปยังพระเยซูเพื่อขอความช่วยเหลือ

4. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรต่าง ๆ และพันธกิจในสำนักงานภาคใต้ประเทศอังกฤษ อธิษฐานเผื่อการอัศจรรย์ทางด้านการเงินในการสร้างโบสถ์ต่าง ๆ และการปรับปรุงอาคารให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับใช้ชุมชนโดยรอบให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments