Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 90 แห่งการอธิษฐาน

“พระสัญญาแห่งฤทธานุภาพ”

“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” – ฟีลิปปี 4:13

“ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนตระหนักว่าอะไรคือความเป็นไปได้และน่าจะเป็นที่มีให้สำหรับผู้ที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นที่พอใจของเขาและเป็นความไว้วางใจของเขา” – Letter 45, 1893, par. 33

คำถามตรึงใจ

พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู ไม่มีอะไรที่หนักเกินไป ซับซ้อนเกินไป หรือยากเกินไปสำหรับพระองค์ผู้ทรงความเป็นจริงทั้งมวล พระองค์ทรงเลือกที่จะใช้ฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อช่วยเหลือ รักษา และฟื้นฟู เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นฤทธนุภาพและเป็นชีวิต ทั้งพระบัญญัติของพระองค์ พระดำรัสสั่ง และคำสอนของพระองค์มายังเราโดยพระสัญญาที่เต็มเปี่ยมในชีวิตของเราด้วยเงื่อนไขแห่งความเชื่อ ศรัทธาได้ปลดปล่อยอำนาจที่ทรงสัญญาไว้สำหรับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ
วันนี้ท่านจะเลือกที่จะไว้วางใจในอำนาจของพระเจ้าที่ทรงมีไว้สำหรับท่านโดยความเชื่อหรือไม่? ท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวาทะที่ได้ลงมาทรงสภาพเป็นมนุษย์ ซึ่งทรงโปรดประทานความสามารถเพื่อท่านจะทำตามพระประสงค์ได้? ท่านจะทำงานร่วมกับพระเยซูไหมที่จะใช้ชีวิตแห่งการรักษา การช่วยเหลือ และการฟื้นฟู?

รายงานสรรเสริญ
– คุณผู้หญิง “ดี” กล่าวว่า “ฉันได้หนุนใจน้องชายของฉันให้ไปโบสถ์มาเป็นปีแล้ว ตอนนี้เมื่อเราต้องนมัสการออนไลน์ เขาก็ร่วมนมัสการกับเราทุกสะบาโตเลย โปรดช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยเพื่อเขาจะมอบใจของเขาให้กับพระเจ้า และเพื่อพระองค์จะทรงจัดเตรียมหนทางให้เขาสามารถไปโบสถ์ได้”

– เจม ซี กล่าวว่า “เราสรรเสริญพระเจ้าที่มีผู้นำการอธิษฐานหลายคนในประเทศฟิลิปีนส์ที่ชีวิตของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงที่เรามีการประชุมอธิษฐานนี้ ในช่วงแรกนั้นผู้นำเหล่านี้ไม่เต็มใจยอมรับการเรียกให้เป็นผู้นำการอธิษฐาน แต่ตอนนี้พวกเขาหลายคนได้พบกับสันติสุขมากมายทางความเชื่อ จริงๆแล้วรายการนมัสการออนไลน์เป็นแหล่งแห่งกำลังของพวกเขาระหว่างช่วงการแพร่ระบาดนี้เลยทีเดียว”

หัวข้ออธิษฐานเผื่อ
1. อธิษฐานเผื่อให้เรามีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทรงประทานอำนาจให้เราสามารถทำตามน้ำพระทัยได้

  1. อธิษฐานเผื่อชีวิตคู่ที่มีการแตกแยกให้ได้รับการักษา เพื่อให้เกิดการคืนดีกันระหว่างทั้งสองคนที่ได้แยกกันอยู่ และเพื่อพระเยซูคริสต์จะทรงเป็นศูนย์กลางของทุกๆครอบครัวของผู้เชื่อ
  2. อธิษฐานเผื่อคุณ “ที” สมาชิกหญิงของเราผู้มาจากทานซาเนีย ผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่มารุมเร้าจากการที่เธอตัดสินใจมาเป็นแอ๊ดเวนตีส
  3. อธิษฐานเผื่อศูนย์ประกาศฯใหม่ในประเทศเบรารุส ที่ได้ทำสนามออกกำลังกายเพื่อเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพื่อผู้ที่ต้องการ โปรดช่วยทูลต่อพระเจ้าให้ทรงอวยพระพรและช่วยเหลือให้กิจกรรมการประกาศนี้เติบโตขึ้น และของการทรงช่วยจากพระเจ้าเพื่อพนักงานของเราจะสามารถนำเสนอพระเจ้าให้แก่ผู้คนได้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *