Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 92 แห่งการอธิษฐาน

“เรารู้ว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร”

โดย มาร์ค ฟินลี

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว ท่วมท้นไปด้วยความกลัวและมีความวิตกกังวลก็เพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร เรารู้ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่สิ่งสุดท้าย แต่พระคริสต์ทรงให้คำสุดท้าย เรารู้ว่าไวรัสโคโรนาหรือไวรัสชนิดอื่น ๆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความหายนะและสงครามนิวเคลียร์จะไม่ทำลายทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เรามีพระสัญญาแห่งการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ เราเห็นความอดอยาก เราเห็นแผ่นดินไหว เราเห็นความทุกข์ยากของชนชาติต่าง ๆ เราเห็นการเพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้ของสงครามนิวเคลียร์ เราเห็นศักยภาพของภัยพิบัตินิวเคลียร์ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เราเห็นว่าโรคระบาดทำให้คนเป็นพัน ๆ ล้มตายลง

เราเห็นสิ่งเหล่านี้ แต่เรามีความหวังที่ช่วยเราให้เจริญเติบโตในช่วงเวลายากลำบากที่สุดในชีวิต เราผ่านพ้นไปได้ด้วยความมั่นใจเพราะเราได้อ่านบทสุดท้ายของพระคัมภีร์ เรารู้ว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร ยอห์นเขียนในพระธรรมวิวรณ์ 21 ข้อ 4 และ 5 ว่า “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า ดูเถิด เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่”

พร้อมกันกับอัครสาวกเปาโล เรา “คอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวัง ได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (ทิตัส 2:13)

เราเป็นแอ๊ดเวนตีสและไม่ได้ลืมมรดกของเรา พระคริสต์กำลังเสด็จกลับมาอีกครั้งและกำลังเสด็จกลับมาในเร็ว ๆ นี้ หากเราสูญเสียการทัศนวิสัยต่อการกลับมาของพระคริสต์แล้ว เราก็จะสูญเสียความหวังของเรา เราเป็นแอ๊ดเวนตีส เรามองไปไกลกว่าสิ่งที่เป็น เรามองไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น เรามองไปไกลกว่าวันนี้ เรามองไปยังวันพรุ่งนี้ เรามองไปไกลกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย เรามองไปถึงการมีสุขภาพดี เรามองไปไกลกว่าโรคระบาดที่แพร่กระจายผ่านทางอากาศ เรามองไปถึงอากาศบริสุทธิ์ที่ซึ่งไม่มีโรคระบาดอีกต่อไป

ในการเพิ่มมากขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโรคระบาดที่รุนแรง เราเห็นสัญญาณแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทำให้ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้น แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ในการอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น พระองค์ทรงร้องเรียกเราให้พึ่งพาพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบโดยสิ้นเชิง พระองค์ทรงร้องเรียนเราให้คุกเข่าลง พระองค์ทรงร้องเรียกเราให้เข้าสู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีประสบการณ์กับการศึกษาพระคัมภีร์ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นว่าไม่มีความแน่นอนในโลกที่เราอาศัยอยู่ พระคริสต์ทรงเป็นหลักประกันของเรา พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัยของเรา พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เป็นพระผู้ไถ่ของเรา เป็นพระผู้เสียสละของเรา เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของเรา

ไวรัสชนิดนี้ทำอะไรเมื่อเราเห็นมันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว มันเรียกร้องให้เราได้ตื่นตัว

โลกนี้ไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง พระคริสต์กำลังตรัสกับท่านและผม ชีวิตของเราเปราะบาง เราทุกคนอาศัยอยู่ในร่างกายดินที่บอบบาง แต่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นนี้ ยังมีบางสิ่งที่ดีกว่าที่จะมาถึง และนี่ก็คือสง่าราศีของพระคริสต์ มีบางสิ่งที่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่นอกเหนือจากชีวิตนี้และนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ จงอนุญาตให้พระองค์เติมเต็มจิตใจของท่าน ให้พระองค์กำจัดความกลัวออกไป เสริมสร้างการตัดสินใจของท่านและเตรียมท่านให้พร้อมกับการเสด็จกลับมาของพระองค์

คำถามตรึงใจ

ท่านตระหนักหรือไม่ว่าเราในฐานะผู้เชื่อแอ๊ดเวนตีส เรามีความหวังอันน่าเหลือเชื่อ ท่านเห็นหรือไม่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะผลักเราลงได้ตราบใดที่สายตาของเราจับจ้องมองไปยังพระคริสต์และพระสัญญาของพระองค์ ท่านกำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่นี้และเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ในทุกวันที่เข้ามาถึงท่านด้วยความมั่นใจอย่างเต็มล้นในพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกี่ยวกับความชื่นชมยินดี ความสุขและสันติสุขนิรันดร์หรือไม่

คำท้าทายจิตใจ

ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในวันนี้เพื่อค้นหาพระคัมภีร์ทั้งหมดที่ชี้ไปยังความหวังอันยิ่งใหญ่แห่งการเสด็จกลับมาครั้งที่สองและพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ เลือกข้อสองข้อเพื่อท่องจำและให้ความจริงแห่งความดีงามของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าต่อท่านแทรกซึมวันของท่านด้วยความหวัง ความยินดีและความมั่นใจในพระเยซู

“ในขณะที่เวลาแห่งนิรันดร์กาลแล่นผ่านไป จะเปิดเผยให้เห็นพระเจ้าและพระคริสต์ด้วยพระสิริที่เพิ่มมากขึ้นและงามสง่าอย่างอุดมมากขึ้น ในขณะที่ความรู้เพิ่มมากขึ้นนั้น ความรักและความเคารพบูชาและความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน มนุษย์ยิ่งเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร พวกเขาก็จะชื่นชมพระลักษณะของพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยให้พวกเขาเห็นความไพบูลย์ของการทรงไถ่บาปและความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจของความขัดแย้งยิ่งใหญ่กับซาตานแล้ว จิตใจของผู้ที่ถูกไถ่ให้รอดแล้วจะสั่งรัวด้วยความภักดีอันแรงกล้าและด้วยความสุขอันล้นเหลือมากยิ่งขึ้น พวกเขาดีดพิณทองคำ และเสียงของคนนับแสน ๆ ล้าน ๆ ก็ร่วมกันเปล่าเสียงร้องสรรเสริญอย่างยิ่งใหญ่ ‘แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด ทั้งในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้น ร้องว่า ขอให้คำสดุดี พระเกียรติ พระสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์วิวรณ์ 5:13 ความขัดแย้งยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว บาปและคนบาปไม่มีอีกต่อไป จักรวาลทั้งหมดสะอาดบริสุทธิ์ ชีพจรหนึ่งเดียวแห่งความปรองดองและความชื่นชมยินดีเต้นผ่านสรรพสิ่งทั้งปวงที่ได้ทรงสร้างชีวิตและความสว่างและความชื่นบานหลั่งไหลมาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั่วทั้งห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขต จากอะตอมที่เล็กที่สุดไปจนถึงโลกที่ใหญ่ที่สุดนั้น ทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ในความงามที่ไม่ถูกเงามืดบดบังและความยินดีอันสมบูรณ์ของพวกเขา ต่างร่วมกันประกาศว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก” The Great Controversy หน้า 678

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

สำนักงานภาคเอเชียใต้-แปซิฟิก เราขอขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องว่าในการเริ่มต้นโครงการนี้มีผู้รวมกลุ่มอธิษฐานมากกว่า 5,000 คนที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว เครือข่ายการอธิษฐานได้ก่อตั้งขึ้นและพันธกิจการอธิษฐานอย่างเป็นทางการของเยาวชนได้รับการโหวตผ่านและให้จัดตั้งขึ้นได้

เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของสมาชิกเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในช่วงโรคระบาดใหญ่ปี 2020 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2020 มีสมาชิกผู้สัตย์ซื่อได้จัดตั้งวงเงินบริจาคมากกว่า $1,000,000 เป็นของขวัญซึ่งได้ให้เป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจทั่วโลกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เราได้รับรายงานการรับบัพติสมานับร้อยอันเป็นผลมาจาก 100 วันแห่งการอธิษฐาน เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกคนที่ได้อธิษฐานเผื่อความพยายามในการประกาศทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขอพระเกียรติทรงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า

บรรณากรจากแทนซาเนีย กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์แก่ฉันใน 100 วันแห่งการอธิษฐาน ฉันอธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเชื่อมฉันกับบางคนเพื่อให้การศึกษาพระคัมภีร์ สองวันถัดมา มีหญิงคนหนึ่งจากสถานที่แห่งหนึ่งที่ห่างจากบ้านฉันมากกว่า 7 กิโลเมตร ได้มาที่บ้านของฉัน เธอกล่าวว่า คุณได้ขายหนังสือให้กับฉัน ฉันอ่านหนังสือเหล่านั้นและได้รู้จักกับความจริง ฉันจึงมาหาคุณเพื่อฉันจะได้เรียนรู้มากขึ้นอีก เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันอย่างคืบหน้า และหญิงผู้นี้ก็พร้อมแล้วที่จะมอบชีวิตของเธอให้กับพระเยซู พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฉัน”

ผู้ที่ไม่เชื่อท่านหนึ่งติดอยู่กับครอบครัวแอ๊ดเวนตีสในช่วงปิดประเทศ ครอบครัวนั้นได้เข้าร่วม 100 วันแห่งการอธิษฐาน ชายหนุ่มคนนี้บอกพวกเขาว่าการอธิษฐานเป็นการเสียเวลาเปล่า ไม่นานหลังจากที่เขาได้รับเชื้อโควิด-19 เขาได้ถูกส่งตัวไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อกักตัว ที่นั่นเขาได้ประสบพบกับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและหนุนน้ำใจให้คนอื่น ๆ ให้อธิษฐานเหมือนอย่างครอบครัวแอ๊ดเวนตีสที่เขาได้อาศัยอยู่ด้วยก่อนหน้านั้น ทั้งเขาและทุก ๆ คนที่อยู่ที่นั่นได้รับการรักษาให้หายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ เขาและเพื่อนอีกคนหนึ่งได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าด้วยการรับบัพติสมาในวันที่ 14 มิถุนายน

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อเลนนอค์ซ เขาเป็นเด็กชายอายุ 6 ขวบ เขาไม่มีเอ็นที่คงตัวในร่างกายของเขา เลนส์ในตาของเขาเคลื่อนออกมาและเขาอาจจะตาบอดได้ เขามีโรคเกี่ยวกับหัวใจที่ผิดปกติ อธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ที่เจ็บป่วยทุกคนในโลกนี้ด้วย

2. อธิษฐานเผื่อประเทศอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอื่น ๆ ของโลกที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

3. อธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ในครอบครัวแอ๊ดเวนตีสผู้ที่หลงทางอยู่หรืออยู่ในสภาวะสับสนและดื้อรั้น

4. อธิษฐานเผื่อบุคคลที่กำลังตัดสินในทำงานรับใช้ในพันธกิจอย่างเต็มเวลา อธิษฐานเพื่อความชัดเจนในการทรงเรียกของพวกเขาและเผื่ออุปสรรคต่าง ๆ ให้คลี่คลายออกไป

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *