Select Page

วันที่ 95

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 95 แห่งการอธิษฐาน “ข้าพเจ้าจะไป... หาเพื่อนๆของข้าพเจ้า” ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน – ยอห์น 15:13...

วันที่ 92

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 92 แห่งการอธิษฐาน “เรารู้ว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร” โดย มาร์ค ฟินลี หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว ท่วมท้นไปด้วยความกลัวและมีความวิตกกังวลก็เพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร...

วันที่ 91

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 91 แห่งการอธิษฐาน “พระสัญญาแห่งชีวิต” “ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน...

วันที่ 90

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 90 แห่งการอธิษฐาน “พระสัญญาแห่งฤทธานุภาพ” “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” – ฟีลิปปี 4:13...

วันที่ 89

100 วันแห่งการอธิษฐาน วันที่ 89 แห่งการอธิษฐาน “พระสัญญาแห่งสติปัญญา” “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” - ยากอบ 1:5...