Select Page
เลขาธิการสำนักงานมิชชันเยี่ยมโบสถ์น้ำจวง

เลขาธิการสำนักงานมิชชันเยี่ยมโบสถ์น้ำจวง

ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ เลขาธิการสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมศิษยาภิบาลโบสถ์น้ำจวง จ. เพชรบูรณ์ อ.พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม...
รับบัพติศมา 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง

รับบัพติศมา 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง

ไตรมาศนี้มีไตรมาสนี้มีผู้รับบัพติศมาทั้งหมด 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย | รายงาน GO ประจำไตรมาส...