Select Page
รับบัพติศมา 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง

รับบัพติศมา 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง

ไตรมาศนี้มีไตรมาสนี้มีผู้รับบัพติศมาทั้งหมด 4 คน โบสถ์บ้านน้ำจวง อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย | รายงาน GO ประจำไตรมาส...