Select Page
การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียง

การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียง

– ขอบคุณพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียงของทีมงานอิสานโซน 2 ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและมีกำลังใจที่ดีขึ้นมาก – เรื่องที่น่าสนใจสำหรับไตรมาสนี้คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านทางใบปลิวและสื่อออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน ของโรงเรียนในอำเภอปทุมราชวงศา อ. เคน...