Select Page
การรับบัพติศมา 1 คน หัวหิน

การรับบัพติศมา 1 คน หัวหิน

รู้สึกยินดียิ่ง วันนี้ วันที่ 23 เดือน 2 ปี 2022 เวลา บ่าย 3:00 น. พี่น้องครอบครัวลี้ และครอบครัวเดชวิญญา ร่วมเป็นพยานให้บัพติศมาให้ ดช.จักพรรดิ์(น้องป้าง) หลานคุณอารยา ณ ทะเล อ.หัวหิน เพชรบุรี ขอพระเจ้าเสริมกำลัง และพระพรให้น้องป้างและคุณย่าอารยา อาเมน ศจ. ทรงฤทธิ์...