Select Page
การรับบัพติศมาบ้านทรัพย์เจริญ

การรับบัพติศมาบ้านทรัพย์เจริญ

การรับบัพติศมาบ้านทรัพย์เจริญ การรับบัพติศมาผู้บังเกิดใหม่ 11 คน บ้านทรัพย์เจริญ, ปางวัว, บ้าน 5, 6 | ศจ. ภูมิ คัมภีร์วัฒนา | 5 กุมภาพันธ์ 2022 |...