การบันทึกเทปโทรทัศน์

องค์การคริสต์ทั้ง 5 ร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพะปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าโจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา11.00น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน,