Select Page
พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

การนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ศรีราชา มีรับบัพติศมา 4 คนครับ ไทย 1 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน และพิธีมอบเข็มผู้เรียนหลักสูตรมาสเตอร์ไกด์ กลุ่มบางพระ BISDAC Master Guide club Investiture Ceremony March 5, 2022 ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์ อ. จรัญ...