มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียนสะบาโต

บทเรียนสะบาโต – พระธรรมสดุดี
บทเรียนเยาวชน – การเชื่อมต่อที่สำคัญ
ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ พระธรรมสดุดี

พระธรรมสดุดี: ที่ซึ่งพระเจ้ำพบกับประชำกรของพระองค์ พระธรรมสดุดีเป็นคำอธิษฐานและบทเพลงสรรเสริญในพระ คัมภีร์ที่เป็นเลิศ โดยใช้ถ้อยคำที่แสดงออกถึงการสรรเสริญ ยินดี เศร้าโศก และผิดหวัง ใช้ในการพูดหรือร้องเพลงทั้งเป็นการส่วนตัวและที่สาธารณะ ผู้เขียนพระธรรมสดุดีเป็นทั้งคนทั่วไป กษัตริย์ นักกวี และ ปุโรหิต เขียนขึ้นจากทั้งคนชอบธรรมและคนบาปที่กลับใจ พระธรรม สดุดีใช้เป็นทั้งหนังสือแห่งการอธิษฐานและบทเพลงแก่ผู้เชื่อหลายชั่วอายุคน…

เอกสารอื่นๆ

ข่าวพันธกิจสำหรับเด็ก
ข้อคิดเงินถวายทรัพย์

ข่าวคริสตจักร

จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ

คริสตจักรเแอ๊ดเวนตีสในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกใต้ เป็นชุมชนที่มีผู้คนมากกว่า 1.8 ล้านคน ที่กำลังเข้าถึงประชากรมากกว่่าหนึ่งพันล้านคน ในดินแดนนี้ที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมมากมาย คำนวณแล้ว จะได้สัดส่วนแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อทุกๆ 623 คน ในบริบทนี้ คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสจะสามารถถ่ายทอด ถึงข่าวสารแห่งความหวัง การรักษาและความรัก อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร…

Continue Reading

พิธีวางศิลาราก สำนักงานมิชชั่น

พิธีวางศิลาราก สำนักงานใหญ่ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2024 เวลา 8.00 น.
Ground Breaking Ceremony Seventh-Day Adventist Church of Thailand Headquarters January 29, 2024 Time: 8 AM

Continue Reading

พิธีถวายโบสถ์บ้านจอก

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายโบสถ์บ้านจอก ถวายโดยครอบครัวอาจารย์สันติ โสรัจจกุล ณ โบสถ์บ้านจอก จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันสะบาโตที่ 13 มกราคม 2024

Continue Reading

โครงการสร้างสำนักงานมิชชั่น

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35 ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี: 320-1-51022-6 แจ้งหลักฐานการโอนและขอรับใบเสร็จ Line: p25092524

Continue Reading

การปรับปรุงอาคารโบสถ์รพ.มิชชั่น

ตอนรับปีใหม่ 2024 พี่น้องผู้เชื่อร่วมใจถวายปัจจัยกว่าล้านบาท เพื่อบรูณะซ้อมแซมอาคารคริสตจักรฯ ที่มีอายุกว่า 70 ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพฯ

Continue Reading

10 วันแห่งการอธิษฐาน

ขอเชิญชวนพี่น้องผู้เชื่อทุกท่าน ร่วมใจกันจัดกิจกรรม 10 วันแห่งการอธิษฐาน อย่างพร้อมเพียงกัน ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคมนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อการศึกษาและนำนมัสการในช่วง 10 วันแห่งการอธิษฐานได้ ตามลิงค์ในโพสต์นี้

Continue Reading