ผู้อำนวยการฝ่าย

ศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์
Pr. Pada Tarasapanan

ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์และพันธกิจครอบครัว
Ministerial Department / Family Ministries Director
อีเมล: pada@adventist.or.th

อาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ
Mr. Jarun Damrongkiatiyot

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
Education Department Director
อีเมล: jarun@adventist.or.th

ศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล
Pr. Samart Wongnaphaphaisan

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสะบาโต / พันธกิจส่วนบุคคล / บรรณกร (การพิมพ์)
Sabbath School/Personal Ministry/Publishing Departments Director
อีเมล: samart@adventist.or.th

ศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์
Pr. Apisit Purinantawong

ผู้อำนวยการฝ่ายฉันทภาระ
Stewardship Department Director
อีเมล: apisit@adventist.or.th

ศาสนาจารย์ คงกฤช อิ่มกมล
Pr. Khongkrit Imkamon

ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพ
Health Department Director
อีเมล: khongkrit@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คารม พรมอุทิศ
Pr. Kharom Promutit

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์และสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
Communications / Public Affairs and Religion Liberty (PARL) Department Director
อีเมล: kharom@adventist.or.th

คุณคัทลียา ขัติยะ
Mrs. Kathaleeya Kattiya

ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเด็กและสตรี
Children / Women MinistriesDirector
อีเมล: kathaleeya@adventist.or.th

อ.ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์
Chaiwat Konratanasak

ผู้อำนวยการฝ่ายเยาวชน
Youth Director
อีเมล: chaiwat@adventist.or.th