Select Page

ฝ่ายบริหาร

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น
Pr. Niratisai Aipan

ประธาน President
อีเมล: niratisai@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
Pr. Cris Tawmonggood

เลขาธิการ Executive Secretary
อีเมล: cris@adventist.or.th

คุณชยาภรณ์ วิทยาภิบาล
Mrs. Chayaporn Wittayapiban

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: chayaporn@adventist.or.th

การบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

การบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

คณะกรรมการฝ่ายถวายพระพรชัยมงคลขององค์การศาสนาต่างๆ ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ประธานสำนักงานมิชชัน ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องโบสถ์บางพระ และอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลใหม่ สร้างความอิ่มใจแก่ทุกคน

AMR Training: การเข้าใจพี่น้องมุสลิม

AMR Training: การเข้าใจพี่น้องมุสลิม

สำนักงานมิชชั่นจัดอบรม “การเข้าใจพี่น้องมุสลิม” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2022 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมิชชั่น วิทยากรจาก SSD โดย ศจ. ดร. แอ๊บเนอร์ ดิซอน เพื่อเสริมทักษะการประกาศ และการเข้าใจพี่น้องมุสลิม จึงขอเรียนเชิญอาจารย์โซนภาคใต้ทุกคน และโซนภาคกลางอินเตอร์ที่อยู่ในกรุงเทพทุกคน และโซนภาคกลางไทยที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษทุกคน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ขอขอบคุณที่อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือ