ฝ่ายบริหาร

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น
Pr. Niratisai Aipan

ประธาน President
อีเมล: niratisai@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
Pr. Cris Tawmonggood

เลขาธิการ Executive Secretary
อีเมล: cris@adventist.or.th

คุณไพฑูรย์ วงค์ยั่งพิทักษ์
Mr. Phaithoon Wongyangphithak

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: phaithoon@adventist.or.th