Select Page
MusicVerse ฟังเพลงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

MusicVerse ฟังเพลงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

การประชุมแนะนำ MusicVerse ฟังเพลงโดยพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก และนโยบายการรับเพลงเข้าในโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเพลงไทยมากยิ่งขึ้น ศจ. คารม พรมอุทิศ 14 มีนาคม 2022 |...
การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ กลุ่มพี่น้องโบสถ์เอกมัย เพื่อใช้ในโครงการการประกาศของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานมิชชัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2022 |...