Select Page
มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ชมรมนักธุระกิจ, ดร. กฤษฎ์ ฉันทจิรพร – รายงาน, June 8,...
การเกษตรพลังธรรมชาติแบบญี่ปุ่น

การเกษตรพลังธรรมชาติแบบญี่ปุ่น

การเกษตรพลังธรรมชาติแบบญี่ปุ่น ASI ชมรมนักธุระกิจ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก SDA ประเทศไทย เดินหน้าด้วยกัน ร่วมมือกันเรียนรู้จากซึ่งกันและกันเครือข่ายนักธุรกิจและมืออาชีพ เช่น ครู นักบัญชี วิศวะเทคนิก และอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกเซเว่นธ์เดย์...
ชมรมนักธุรกิจ ASI ปี 2022

ชมรมนักธุรกิจ ASI ปี 2022

🌈ASI ชมรมนักธุระกิจ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก SDA ประเทศไทย เดินหน้าด้วยกัน   🤝ร่วมมือกันเรียนรู้จากซึ่งกันและกันเครือข่ายนักธุรกิจและมืออาชีพ เช่น ครู นักบัญชี วิศวะเทคนิก และอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกเซเว่นธ์เดย์ เพื่อแบ่งปันพระคริสต์ในที่ทำงานหรือในที่ตลาด...