Select Page
พิธีถวายโบสถ์ใหม่

พิธีถวายโบสถ์ใหม่

Nimitmai new Church Dedication on June 17, 2023 เมื่อสะบาโตที่ 17 มิถุนายน 2023 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มีโบสถ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือ คริสตจักรนิมิตใหม่ เขตมินบุรี กรุงเทพฯ โดยศาสนาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง ผู้นำคริสตจักร...
กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2023 เป็นวันสะบาโตพิเศษอีกสะบาโตหนึ่งที่โบสถ์กะเหรี่ยงพม่าในกรุงเทพ ได้ทำการเปิดกลุ่มเล็กขึ้นที่บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการดูแลของอาจารย์ Alvin Paul มีพี่น้องสมาชิกกะเหรี่ยงที่มาทำงานอยู่แถวบริเวณตลาดย่านบางกะปิ...
การประกาศทั่วประเทศไทย

การประกาศทั่วประเทศไทย

กิจกรรมการประกาศข่าวดี “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ใหม่กว่า 400 ทั่วประเทศ กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และได้จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง...
KAS New Opening Year 2022

KAS New Opening Year 2022

ศูนย์พระคริสตธรรมกะเหรี่ยง-KAS (Karen Adventist Seminary) ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4014 ต. มหาวัน อ. แม่สอด จ. ตาก 63110  ได้ทำการเปิดการศึกษาหหลักสูตรพระคริสตธรรม 2 ปี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2022-2024 แล้ว โดยมีนักเรียนจำนวน...