Select Page
การประกาศทั่วประเทศไทย

การประกาศทั่วประเทศไทย

กิจกรรมการประกาศข่าวดี “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ใหม่กว่า 400 ทั่วประเทศ กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และได้จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง...