จำนวนผู้รับบัพติศมา

Dateวันที่ภาคคริสตจักรบัพติศมาผู้ประกอบพิธีจังหวัด
2022-02-1919 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1จีนเพิ่มสิน3ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญากรุงเทพ
2022-02-055 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 4บ้านทรัพย์เจริญ11ศจ. ภูมิ คัมภีร์วัฒนาตาก
2022-02-1212​ กุมภาพันธ์ ​2022อีสานโซน 2อุบลราชธานี 3ศจ. สุรเดช​ กวินยังยืนอุบลราชธานี
2022-01-011 มกราคม 2022เหนือโซน 1บ้านใหม่พัฒนา 12ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ลำปาง
2022-02-2222 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1อ่อนนุช3ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญากรุงเทพ
2022-02-2222 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 4บ้านน้ำจวง4รายงาน GO ไตรมาส 1พิษณุโลก
2022-02-2323 กุมภาพันธ์ 2022โซนภาคใต้บ้านเคียง1รายงาน GO ไตรมาส 1ภูเก็ต
2022-02-1919 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 1ศรีดงเย็น7ศจ. กิตติคุณ กวินยั่งยืนเชียงใหม่
2022-02-2323 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1หัวหิน1ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญาเพชรบุรี
2022-02-2424 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 1ล้องอ้อ3รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงใหม่
2022-02-2727 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 3ทุ่งพัฒนา2รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงราย
2022-03-033 มีนาคม 2022เหนือโซน 4มูเซอเหลือง2รายงาน GO ไตรมาส 1ตาก
2022-03-055 มีนาคม 2022กลางโซน 2บางพระ / ศรีราชา4ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ชลบุรี
2022-01-099 มกราคม 2022เหนือโซน 1ล้องอ้อ3ศจ. วินัย วจนะผาสุขเชียงใหม่
2022-03-2929 มีนาคม 2022เหนือโซน 1ห้วยทรายขาว1รายงาน GO ไตรมาส1เชียงใหม่
2022-04-011 เมษายน 2022เหนือโซน 3ทุ่งพัฒนา2รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงราย
2022-04-099 เมษายน 2022เหนือโซน 4สังขบุรี4ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่กาญจนบุรี