Select Page
NDR-IEL Elder & Church Officer Training

NDR-IEL Elder & Church Officer Training

NDR-IEL Elder & Church Officer Training เมื่อวันที่ 9-11, 2023 ที่ผ่านมา ทางแผนกศาสนาจารย์ได้ไปอบรมผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นให้กับโบสถ์ภาคเหนือโซน 2 โบสถ์ทุ่งพัฒนา โบสถ์ทุ่งนาน้อย โบสถ์กิ่วกาญจน์ โบสถ์ธารทอง โบสถ็ห้วยกอก และกลุ่มบ้านห้วยเย็น...
NDR-IEL Care Groups Celebration!

NDR-IEL Care Groups Celebration!

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรกิจกรรมเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์โดยมีพิธีรับบัพติศมายิ่งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 ในนามมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณกลุ่มแคร์ทุกกลุ่ม อาจารย์ทุกท่าน สมาชิกทุกคน...
เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 ฝ่ายการสื่อสารได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์ ณ โบสถ์พระพรสวรรค์ ร่วมกับโบสถ์เชียงราย โบสถ์หนองผำ และโบสถ์ปางขอน มีผู้รับบัพติศมา 7...
KAS New Opening Year 2022

KAS New Opening Year 2022

ศูนย์พระคริสตธรรมกะเหรี่ยง-KAS (Karen Adventist Seminary) ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4014 ต. มหาวัน อ. แม่สอด จ. ตาก 63110  ได้ทำการเปิดการศึกษาหหลักสูตรพระคริสตธรรม 2 ปี รุ่นที่ 3 ประจำปี 2022-2024 แล้ว โดยมีนักเรียนจำนวน...
NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

แผนกศาสนาจารย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาคริสต์และการนำ NDR-IEL ไปใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล อาสาประกาศและภรรยาของภาคเหนือโซน2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2022 ณ...