NDR-IEL Elder & Church Officer Training

NDR-IEL Elder & Church Officer Training

เมื่อวันที่ 9-11, 2023 ที่ผ่านมา ทางแผนกศาสนาจารย์ได้ไปอบรมผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นให้กับโบสถ์ภาคเหนือโซน 2 โบสถ์ทุ่งพัฒนา โบสถ์ทุ่งนาน้อย โบสถ์กิ่วกาญจน์ โบสถ์ธารทอง โบสถ็ห้วยกอก และกลุ่มบ้านห้วยเย็น โดยการดูแลของอาจารย์ภิรมย์ พันธ์ชนภูมิ, อ. บี กมลาสน์กมุท, อ. สุรเดช โสทรอารีย์, อ. อุ่นคำ พีระวรรณ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แต่ละโบสถ์มาร่วมอบรมร่วมๆ 30 คน เป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ของโบสถ์ช่วยกันทำงานรับใช้ในบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับจากคริสตจักรทำด้วยใจ มองเห็นคุณค่าด้วยมูลค่าที่นับไม่ได้จากพระเจ้า

โดยการอบรมเริ่มต้นตั้งแต่เช้าวันสะบาโต ซึ่งมีพี่น้องสมาชิกโบสถ์มาร่วมอย่างแน่นหนา โดยบางคนไม่เคยทำหน้าที่บนธรรมาสน์ก็ได้ขึ้นมานำรายการ บางคนไม่เคยอ่านข่าวมิชชั่นก็เริ่มที่จะขึ้นมาอ่านข่าวแล้ว บางคนไม่เคยร้องเพลงพิเศษก็เริ่มที่จะถวายตัวรับใช้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องอีกมากมายเริ่มที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วหากแม้ไม่มีศาสนาจารย์ประจำโบสถ์ก็ตาม ผมหวังว่าโบสถ์อื่นๆ ก็จะเริ่มทำด้วยเช่นกัน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ


มีเจ้าหน้าที่โบสถ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมอบรม

มีสมาชิกหลายคนเพิ่งจะออกมาหน้าเวทีครั้งแรกเพื่ออ่านข่าวมิชชั่น

คุณป้าท่านแม้จะอายุอาวุโส แต่มีใจอยากจะถวายเพลงครั้งแรกในชีวิต

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย, ศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 20, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *