ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาล

SDA Locator (Official) | Google Maps Thai SDA churches

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Sangdibut Panyawan
ศจ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์

ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Sirisak Janpen
ศิริศักดิ์ จันทร์เพ็ญ

ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Wirachai Anekkunnawut
ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซน
ภาคกลาง 1

Last Update: May 02, 2024 at 9:54 am