ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาล

SDA Locator (Official) | Google Maps Thai SDA churches

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Ounkham Peeravan (Prasit)
อุ่นคำ พีระวรรณ

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Pi Saikam
ปิ ทรายคำ (สมชาย)

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Prasert Wiwornchusana
ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Siri Wongyangphithak
ศจ. ศิริ วงศ์ยั่งพิทักษ์

ผู้ประสานงานโซน
ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Somboon Yangyuensakun
สมบูรณ์ ยั่งยืนสกุล

ภาคเหนือ 2

Last Update: May 02, 2024 at 9:54 am