Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Tano Malaipraiwan
ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Pa-e-tor Monmeetra (Shem Ni)
พะอีต้อ มนต์มีตรา (เชมนิ)

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Phattharadanai Boonnopthai
ศจ. ภัทรดนัย บุญนพไท

เลขาโซน ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Jirasin Wanakamhaeng
จิรสิน วนากำแหง

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Somneg Phutikettrkit
ศจ. สมนึก พุฒิเกษตรกิจ

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Saw Po Lone
ซอว์ โป โลน

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Saw Ler Moo
ซอว์ เลอ มู

ภาคเหนือ 2

Pastor Picture

Nelson Po
เนลสัน โป (อาจารย์)

ภาคเหนือ 2