Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Prasert Wiwornchusana
ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Suradet Sothonaree
สุรเดช โสทรอารี

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Chachawan Kiatyanyong
ชัชวาลย์ เกียรติยรรยง

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Ounkham Peeravan (Prasit)
อุ่นคำ พีระวรรณ

ภาคเหนือ 3