Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Siri Wongyangphithak
ศจ. ศิริ วงศ์ยั่งพิทักษ์

ผู้ประสานงานโซน ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Somjit Thuraworn
สมจิตร ธุระวรณ์

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Thawatchai Booncheang
ธวัชชัย บุญเจิง

ภาคเหนือ 3

Pastor Picture

Somboon Yangyuensakun
สมบูรณ์ ยั่งยืนสกุล

ภาคเหนือ 3