Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Thongin Putsom
ศจ. ทองอินทร์ พุทโสม

ผู้ประสานงานโซน ภาคอีสาน 1

Pastor Picture

Kasem Laoken
ศจ. เกษม เหล่าเคน

ภาคอีสาน 1

Pastor Picture

Pikul Phookhongnam
พิกุล ภูคงน้ำ

ภาคอีสาน 1

Pastor Picture

Kongsri Patee
กองสี พาที

ภาคอีสาน 1

Pastor Picture

Wekin Pratyawong
เวคิน ปรัชญาวงค์

ภาคอีสาน 1