ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาล

SDA Locator (Official) | Google Maps Thai SDA churches

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Bancha Taveeboot
ศจ. บัญชา ทวีบุตร

ภาคอีสาน 2

Pastor Picture

Jiramet Sangadsakon
จิรเมธ สงัดสากล

เลขาโซน
ภาคอีสาน 2

Pastor Picture

Kanya Khamlom
กัญยา คำหลอม

ภาคอีสาน 2

Pastor Picture

Saowanee Koedphrom
เสาวณีย์ เกิดพร้อม

ภาคอีสาน 2

Last Update: May 02, 2024 at 9:54 am