Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

Pastor Picture

Loreto Ortibano Nanta Jr.
โลริโต้ นันตา

ภาคใต้

Pastor Picture

Suphan Wangchamnong
สุพรรณ วางจำนงค์

ภาคใต้

Pastor Picture

Urai Inraksa
อุไร อินทร์รักษา

ภาคใต้