ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาล

SDA Locator (Official) | Google Maps Thai SDA churches

Pastor Picture
Sompon Aekyuenyong
ศจ. สมพล เอกยืนยง
ภาคเหนือ 1

<<

  • โบสถ์ ขุนสาใน
    Khunsanai
  • ที่อยู่: ตู้ ป.ณ.18 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

    <<