Select Page

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

อาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานโบสถ์ฝางเทิง

นักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงาน กาวา ณ โบสถ์ฝางเทิง ภายใต้การดูแลของ ศจ. สุนทร คูณสว่าง ได้ฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ในโบสถ์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ บริการชุมชน เยี่ยมเยียนพี่น้องผู้เชื่อ สอนพระคัมภีร์ เทศนา นำประกอบพิธีมหาสนิท การประกาศผ่านรายการวิทยุ เยี่ยมเยียนผู้ฟังวิทยุ ฯลฯ

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โอกาสร่วมทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย

โรงเรียนนานาชาติเอกมัยเปิดรับสมัคร เพื่อพิจารณาเมื่อมีตำแหน่งว่าง ประวัติย่อ/CV ของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเป็นเวลา (6) เดือน EIS พร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนการสมัคร และปัญหาการรับรอง เราสนับสนุนและยินดีรับใบสมัครจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาต่อไปนี้

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​สำนักงานมิชชั่นมาเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลและเลือกผู้บริหาร​ชุดใหม่ 5 มีนาคม...

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

การนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ศรีราชา มีรับบัพติศมา 4 คนครับ ไทย 1 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน และพิธีมอบเข็มผู้เรียนหลักสูตรมาสเตอร์ไกด์ กลุ่มบางพระ

โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ – โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบลฯ

โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ – โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบลฯ

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบลฯ กำลัง​ก่อสร้างอาคารเรียน​ ฝากอธิษฐาน​เผื่อผู้ที่ประสงค์สนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อพันธกิจการรับใช้ที่จังหวัดอุบลราชธานี | ศบ. ชุมพล สาโรชทอง |18 มกราคม 2022

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช KAIC และพิธีบัพติสมา จำนวน 5 คน | อ. จรัญ ดำรงเกียรติยศ | 5 กุมภาพันธ์ 2022