ใบสมัครงาน

Job Application

ใบสมัครงาน

Maximum file size: 209.72MB

ข้อมูลการสมัครงาน

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

รายละเอียดส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ
นามสกุล
Name (ชื่อภาษาอังกฤษ)
Name (ชื่อภาษาอังกฤษ)
First
Last
ปี
ซม.
กก.
ใส่เฉพาะตัวเลข

สถานภาพ

สถานภาพ

กรณีสมรส

มีบุตร
ขวบ/ปี
ขวบ/ปี
ขวบ/ปี
ขวบ/ปี

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ

การศึกษา

การศึกษา

ประถม

มัธยม/ปวช

อนุปริญญา/ปวท/ปวส

ปริญญาตรี

อื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ท่านผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือยัง
ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่
ในระหว่าง 5 ปี ที่แล้ว ท่านเคยล้มป่วยหรือไม่
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งนี้ หรือไม่
ท่านยินดีและยินยอมที่จะให้หน่วยงานหักเงินเดือน 10% ทุกเดือน (สิบลดหนึ่ง) เพื่อการกุศลหรือไม่
ท่านเกี่ยวดองหรือรู้จักกับผู้ใดซึ่งทำงานอยู่ในสำนักงานมิชชั่นหรือไม่
ท่านเคยยื่นใบสมัครหรือทำงานกับมูลนิธิคริสตจักรฯ มาก่อนหรือไม่
ท่านสามารถรับมือกับความกดดันจากการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

กรณีฉุกเฉิน

บุคคลอ้างอิง