Select Page

หัวหน้าแผนกสื่อสารสัมพันธ์

ศจ. คารม พรมอุทิศ

ข้อคิดดีๆ ด้านสุขภาพ ทั้ง 20 ตอน – โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม

ข้อคิดดีๆ ด้านสุขภาพ ทั้ง 20 ตอน – โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม

รายการ "ความรู้สู่ความสุข" ข้อคิดดีๆ ด้านสุขภาพ - โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม ทั้ง 20 ตอน https://www.youtube.com/watch?v=Y4eZc8phVxw&list=PLYmrSOFwoanFS7gbE30yDt0wyRfGjAvIE&index=1...

รายการ “ความรู้สู่ความสุข” ตอน: อ. อุทิศ

รายการ “ความรู้สู่ความสุข” ตอน: อ. อุทิศ

"เป็นสิ่งที่วิเศษมากที่คุณมีความสุขเมื่อคุณทำให้คนอื่นมีความสุข และรอยยิ้มก็ไม่เคยตกเทรนด์" ร่วมรับชมรายการ "ความรู้สู่ความสุข" ตอน: #สุขกายด้วย อ.อุทิศ...

สมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๙ น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส และกล่าวปราศรัยแสดงความยินดี – ในนามของกลุ่มคริสตจักรโปรเตสแตนต์ และ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

หลักศาสนาและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

หลักศาสนาและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักศาสนาและการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 ตัวแทนคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เข้าประชุม ศจ. คารม พรมอุทิศ, ศจ. คงกฤช อิ่มกมล และคุณคัทลียา ขัติยะ

MusicVerse ฟังเพลงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

MusicVerse ฟังเพลงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

การประชุมแนะนำ MusicVerse ฟังเพลงโดยพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก และนโยบายการรับเพลงเข้าในโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเพลงไทยมากยิ่งขึ้น

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ กลุ่มพี่น้องโบสถ์เอกมัย เพื่อใช้ในโครงการการประกาศของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานมิชชัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2022

กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2022 ผมได้เป็นผู้ประสานงานของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและเป็นคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเชียงราย ตามที่กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด และดำเนิงานสร้างเครือข่ายด้านศาสนิกสัมพันธ์ให้เกิดควมเข้มแข็ง และดำเนินการขับเคลื่อนเสริมสร้างความสมานแนท์ระหว่างศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม