Select Page

ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพ

ศาสนาจารย์คงกฤช อิ่มกมล

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิต NEWSTART

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิต NEWSTART

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ฝ่ายสุขภาพสำนักงานมิชชัน ได้ร่วมในกิจกรรมแถลงข่าว “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิต NEWSTART” ณ โรงแรมเดอะเปียโน จ.นครราขสีมา เป็นโครงการทำร่วมกับสภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวโคราช ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคอิสานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทางฝ่ายสุขภาพสำนักงานมิชชันได้นำเสนอหลักการสุขภาพ NEWSTART ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชรับทราบ สาธิตการปรุงอาหารสุขภาพ และให้สัมภาษณ์ข่าวช่อง 7

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม
ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ สอนภาษา เด็กๆ อธิษฐานกลุ่มเล็ก โครงการซ่อมบ้านให้คนจน โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต